a
Ana SayfaKur'an-ı Kerim12. Kur’an-ı Kerim’i okuma karşılığı ücret almak caiz midir?

12. Kur’an-ı Kerim’i okuma karşılığı ücret almak caiz midir?

Kur’an okuma karşılığında ücret almak asla caiz değildir. Maalesef bir kısım imam ve müezzinler Kur’an okuma karşılığında ücret almaktadır. Hatta bir kısmı iş daha ileri götürüp daha önce okudukları hatimleri ücret mukabili satmaktadır. Bu külliyen haramdır.

Şunu da hatırlatalım:

Ücret almak haram olduğu gibi, ücret vermek de haramdır. Bazı kardeşlerimiz Kur’an okumayı bilmiyor olabilir. Halis bir niyetle ölmüşlerinin ruhuna Kur’an okutmak isteyebilir. Ancak şunu bilmelidir ki: Halisane okuyacağı üç İhlas ve bir Fatiha, para mukabilinde okunan yüz hatimden daha evladır.

Şimdi, Kur’an’ın ücretle okunmasının haram olduğu hususunda bazı deliller nakledelim:

Abdurrahman İbni Şibl Hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuş:

اِقْرَؤُوا الْقُرْآنَ  Kur’an’ı okuyun,  وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ  onu yemeyin  وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ  ve Kur’an vesilesiyle (malınızı) çoğaltmayın. (Ahmed İbni Hanbel, Müsned, No: 15535, 5/289; Taberânî, Mu’cemu’l-Evsat, No: 8818, 9/379)

İmam Beyhakî’nin Hz. Büreyde’den naklettiği bir hadis-i şerif de şöyledir:

— Her kim Kur’an okuyup Kur’an’ı insanların malını yemeğe vesile ederse, kıyamet gününde yüzü etten soyulmuş bir kemikten ibaret olarak Arasat meydanına gelir. (Aynî, Umdetü’l-Kârî, XII, 96)

İmam Tirmizî’nin, İmran bin Husayn’dan rivayeti şöyledir:

— Kur’an okuyan onunla Allah’ı istesin. Zira bir takım insanlar gelecek, Kur’an’ı okuyacaklar ve onunla insanlardan menfaat temin edecekler. (Sünen-i Tirmizî, V, 179; Şevkâni, Neylü’l-Evtâr, V, 322; Aynî, age. XII, 96)

İmam Birgivî Hazretleri bu konuda şöyle der:

— “Açlıktan helak olma tehlikesi ile karşı karşıya olan okuyucunun aldığı haram olur mu?” derseniz, biz de deriz ki: “Aslında bu durumda birini bulamazsınız.” Eğer “Bulunur.” derseniz; ona sözüm yok. Çünkü bu durumda ona leş, domuz eti ve izinsiz olarak başkasının malını yemek helal olmuştur. Ancak zaruretlerde sınır aşılmaz. (Birgivî, eş-Şerhu’l-Hadis-i Erbaîn, 75)

İbni Âbidin Hazretleri de şöyle der:

— Sevabın varlığı malum değildir ki ücret vermesi gereksin. Hasıl olsa bile okuyan için hasıl olur ve ücret karşılığı satılması caiz olmaz. Ya belli olmadığı zaman nasıl sahih olacaktır? Kaldı ki böyle bir okuyuştan sevabın hasıl olmayacağı açıktır. Zira sevabın bulunmasında amelin Allah rızası için olması şarttır. Ücretle okuyan ise dünyalık için okumuştur; Allah rızası için okumamıştır. (İbni Âbidin, el-Ukûdü’d-Dürriye, II, 115)

İmam Nevevi de şöyle der:

— Son derece kaçınılmasını emredilecek şeylerin en önemlilerinden birisi de Kur’an’ın bir kazanç aracı hâline getirilmesidir. (Nevevi, et-Tıbyân, 42; İbni Âbidin, Şifâ’ul-Alîl, 175)

İmam Aynî şöyle der:

— Dünyalık için Kur’an okuyan okumaktan alıkonur. Bu durumda alan da veren de günahkâr olur. (İbni Âbidin, Şifâ’ul-Alîl, 180; Reddü’l-Muhtar, VI, 56)

Ebu’s-Suud Hazretlerinin fetvalarında şöyle geçer:

Sual: Zeyd-i cüzhan (Kur’an okuyan herhangi birisi) tilavet-i Kur’an-ı Azimi mücerred ücret için eylese (sırf ücret almak için Kur’an okusa) aldığı akçe helal olur mu?

Cevap: Olmaz. Sahibine istirdad lazımdır. (Okutana geri vermesi lazımdır.)

Sual: Bu surette Zeyd sevap mülahazası (zannı) ile Kur’an’ı dünyaya vesile ittihaz etmekle mezbura (adı geçene) ne lazım olur?

Cevap: İstihfaf-ı kelamullahtır (Allah’ın kelamını hafife almaktır), küfür lazım olur. (Fetâvây-ı Ebi’s-Suud, Meşîhat Kütüphanesi, (Yazma) 168)

Ebu’s-Suud Hazretlerine göre, Kur’an’ı ücret mukabili okumak Allah’ın kelamını hafife almaktır ve kişiyi kâfir yapar.

Herhâlde bundan daha başka söze ihtiyaç yoktur. Gerçi daha söylenecek çok söz var ancak aklı başında olana bu kadarı yeter. Yok, aklı başında değilse, bir kamyon söz söylesek yine ona azdır.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin