a
Ana SayfaKurban33. Kurban bayramından evvel tıraş olmak haram mıdır?

33. Kurban bayramından evvel tıraş olmak haram mıdır?

Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Zilhiccenin hilalini gördüğünüzde kurban kesme niyetinde olanlar artık saçına ve tırnağına dokunmasın. (Müslim, Edâhî, 39-42; Ebû Dâvud, Dahâya, 3; Hindî, V, 88-89)

İmam Nevevi Hazretleri bu emrin hikmetini şöyle izah eder:

— Kişi kendi günahlarına bedel kendi vücudunu feda edemediğinden, vücuduna fidye olarak bir hayvanı kurban eder. İşte o günlerde tıraş olmamak ve tırnak kesmemekle, hayvanın eti, kanı, kılı ve diğer cüzlerine mukabil kendi vücudunun en küçük parçalarının dahi ateşten azat olmasını sağlar. Kurbandan sonra olunan tıraşta, kesilen cüzler mağfiret edilmiş olarak vücudu terk ederler.

Hem ibadetin kabulüne en büyük bir sebep mahviyettir. Yani kulun kendisini zelil ve hakir bilmesidir. O günlerde tıraş olmamakla kulun saçları uzar, sakalları uzar, tırnakları büyür; kul kendi zilletini lisan-ı hâl ile Allah’a arz eder.

Ayrıca tıraş olmamakta hacılara benzemek vardır. Zira hacılar bu günlerde ihramda olduklarından dolayı tıraş olmazlar.

Ahmed İbni Hanbel Hazretleri ve bir kısım Şafiîlere göre, bu günlerde (kurban bayramına on gün önceden kurban kesilinceye kadar) tıraş olmak haramdır.

İmam Şafiî Hazretleri bunun tenzihen mekruh olduğunu söyler.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre ise tıraş olmak caizdir.

Bizim takip etmemiz gereken yol ise şudur: Her ne kadar mezhebimizde tıraş olmak caiz olsa da diğer mezheplerin görüşüyle amel ederek tıraş olmayı terk etmek evladır. Zira tıraş olmayı terk etmenin fazileti hakkında icma vardır.

(Nevevî, Şerhu Müslim, (1407) XIII, 148; Münâvî, I, 363; Zeylaî, Nasbu’r-Raye, IV, 206; Davutoğlu, Sahihi Müslim Tercemesi ve Şerhi, IX, 243)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin