a
Ana SayfaMescidlere Ait Hükümler8. Kâfirin mescide girmesi caiz midir?

8. Kâfirin mescide girmesi caiz midir?

Kâfirin mescide girmesi konusunda fakihler ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda mezheplerin görüşleri şu şekildedir:

Hanefi mezhebine göre, kâfirin bütün mescitlere girmesi caizdir. Girmek için de Müslümanlardan izin almasına gerek yoktur. Kâfirler izin almaksızın cami ve mescitlere girebilirler.

Hanefilerin bu konudaki delilleri, “Onlar ancak mescitlere korka korka girerler.” (Bakara 114) ayetidir. Hanefiler bu ayet-i kerimeyi delil gösterip şöyle derler:

— Bu ayet-i kerime kâfirlerin korkarak da olsa mescitlere girebileceklerini beyan etmektedir. Demek, kâfirlerin mescitlere girmesi caizdir. Ayrıca Sakif kabilesinden kâfir bir cemaati Peygamberimiz (a.s.m.) mescide yerleştirmiştir. Eğer kâfirlerin mescitlere girmeleri caiz olmasaydı Peygamberimiz (a.s.m.) onları mescide sokmazdı.

Şafiî mezhebine göre de kâfir kimse -Mescid-i Haram ile Mekke’nin harem hudutları dışındaki- mescitlere girebilir; orada geceyi geçirebilir. Şu kadar var ki girişi Müslümanların izniyle olmalıdır.

Demek, Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşleri birbirine yakındır. Tek fark, Şafiî mezhebinde kâfirin izin alması gerekir, Hanefi mezhebinde ise izin almasına gerek yoktur.

Maliki mezhebinin göre ise kâfirin mescide girmesi -Müslümanlar tarafından ona izin verilmiş olsa dahi- yasaktır. Zaruri bir işi dolayısıyla girmesi ise müstesnadır. Müslümandan daha az bir ücretle aynı işi yapması veya bir işi daha iyi yapması sebebiyle camide çalışması bu tür zaruretlerdendir.

Hanbeli mezhebinin göre de kâfirin mescide girmesi yasaktır. Eğer girmeye çalışırsa men edilir.

Hanbeli ve Malikiler görüşlerine delil olarak, “Müşrikler ancak pisliktir.” (Tevbe 28) ayetini gösterirler ve şöyle derler:

— Madem Kur’an müşrikleri pislik olarak vasfetmiştir o hâlde müşriklerin mescitlere girmesi caiz olmaz. Çünkü mescitleri pislikten korumak vaciptir. Sırf bu sebepten dolayı, cünüp kimselerin de mescitlere girmeleri men edilmiştir. Kâfir de aynı sebepten dolayı men edilmelidir.

Hanefi ve Şafiî mezhebi fakihleri ise ayetteki “pislik” ifadesini manen pis olmakla tefsir etmişlerdir.

Bizler fıkıh sorularını cevaplarken -bu konuda yaptığımız gibi- bazen mezheplerin delillerinden de kısaca bahsediyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, biraz fıkıh usulü öğretmek ve fakihlerin delil çıkarmadaki yeteneklerini göstermektir.

Şu bilinmelidir ki: Müçtehitler her fetvalarına delil göstermişler ve delilsiz hiçbir söz söylememişlerdir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 294; Hâşiyetü’s-Savî ale’ş-Şerhi’s-Sagir, I, 178)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin