a
Ana SayfaKadınlara Ait HâllerKadının sesini erkeklere duyurması haram mıdır?

Kadının sesini erkeklere duyurması haram mıdır?

Cumhura (âlimlerin çoğunluğuna) göre kadının sesi avret değildir. Bu sebeple de erkeklere sesini işittirmesinde bir günah yoktur. Cumhurun bu konudaki delilleri şunlardır:

1. Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: Ey Peygamberin kadınları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah’tan korkuyorsanız sözünüzü inceltmeyin, sonra kalbinde maraz bulunanlar bir şeyler umarlar; kavl-i marufu (güzel sözleri) söyleyin. (Ahzab 32)

Âlimlerimiz bu ayetten üç hüküm çıkarmışlardır:

A. Peygamberimiz (a.s.m.)’ın eşlerine müsaade edilen, ümmetin diğer kadınlarına hayli hayli müsaade edilmiştir. Ama ümmetin kadınlarına müsaade edilen bazı şeyler onlara yasaklanmıştır. Bu ayet-i kerimede, onların konuşmalarına yani seslerini erkeklere duyurmalarına müsaade edilmiştir. O hâlde ümmetin kadınlarına hayli hayli serbesttir.

B. Kadının edalı konuşmasının yasaklanışı, kalbinde hastalık olanları umutlandırmamak içindir. O hâlde kadının konuşması ne zaman bu umudu doğurursa orada mahzurlu olur.

C. Ayetteki “Kavl-i maruf (güzel sözler) söyleyin.” ifadesi, kadınların emr-i bi’l-maruf yapabileceğine işaret etmektedir. İyiliği emretmek de ancak konuşmak ile olur. Bu da kadının sesinin avret olmamasını gerektirir.

İbni Abbas Hazretleri ayetin bu bölümünden, kadınların emr-i bi’l-ma’ruf, nehy-i ani’l-münker (iyiliği emredip kötülüğü nehyetmek) ile mükellef oldukları hükmünü çıkarmıştır.

2. Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: Onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyiniz. (Ahzab 53)

Bu ayet-i kerimede, kadınlardan bir şey isteneceği zaman perde arkasından istenmesi emir buyrulmaktadır. Bir şey istenildiğinde iki tarafın konuşması zaruridir. O hâlde kadının sesinin haram olmaması gerekmektedir. Çünkü kadın ihtiyaç hâlinde cevap verecektir, cevap vermek de ancak ses ile olur.

3. Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: Eğer iki tane erkek yoksa, bir erkekle iki kadını şahit tutun… (Bakara 282)

Bu ayet-i kerimede, kadınların şahit olabileceği ifade edilmektedir. Şahitlik ise gerektiğinde hâkim ve davalılar huzurunda olayı anlatmaktan ibarettir. Bu da ancak konuşmakla olur. Eğer kadının sesi haram olsaydı şahitliğine müsaade edilmezdi.

4. Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: Erkekler için kazandığından bir nasip, kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. (Nisa 32)

Bu ayet-i kerimenin beyanına göre, kadın da kazanır ve ticaret yapabilir. Ticaret ise pazarlığı, icap ve kabulü zorunlu kılar. Bunlar da ancak konuşmakla olur.

5. Asr-ı saadet dâhil, kadınların konuşmadığı bir zaman olmamıştır. Sahabe ve selef kadınlarının konuştuğu vakidir. Eğer kadının sesi haram olsaydı onlar konuşmazlardı.

Bu ayetlerden ve burada zikretmediğimiz diğer ayet ve hadislerden yola çıkarak, İmam Alusi, Allame İbni Hüman ve İbni Âbidin gibi zatlar, kadının sesinin haram olmadığını söylemişlerdir.

İbni Âbidin Hazretleri, “Tercih edilen görüşe göre kadın sesi avret değildir.” dedikten sonra, Ebu’l Abbas Kurtubi’nin şu sözlerini nakleder:

—  Geri zekalılar zan etmesinler ki biz “Kadının sesi avrettir.” derken onun konuşmasını kastediyoruz. Hayır, biz ihtiyaç olduğunda yabancı bir erkekle konuşmasını dahi caiz görüyoruz. Yalnız kadının edalı ve yumuşak sesle konuşmasını caiz görmüyoruz.

(İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtar ale’d-Dürri’l-Muhtar, I, 272; Vehbe Zuhaylî, I, 467)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin